Opdracht plaatsen Inschrijven als monteur

Algemene voorwaarden Movible.nl laatste wijziging mei 2009

Welkom bij de gebruikersovereenkomst van Movible.nl. Deze overeenkomst beschrijft de algemene voorwaarden die van toepassing zijn bij het gebruik van de diensten die u door Movible.nl worden aangeboden. Movible.nl heeft het recht deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. Over het algemeen zal dit geschieden door middel van het plaatsen van een nieuwe, aangepaste overeenkomst op onze website. Wijzigingen treden in werking direct na bekendmaking, of op een ander tijdstip als in de bekendmaking vermeld. Van deze overeenkomst kan niet worden afgeweken, behalve wanneer dit schriftelijk gebeurt en een nieuwe overeenkomst werd ondertekend door uzelf alsmede Movible.nl. 


Voorwaarden van het gebruik van Movible

Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande zijn onze diensten nimmer toegankelijk voor minderjarigen of voor personen dan wel rechtspersonen van wie het account tijdelijk dan wel definitief werd geblokkeerd. Indien u niet voldoet of wenst te voldoen aan de voorwaarden van Movible, maak er dan geen gebruik van. Uw Movible gebruikersnummer is niet overdraagbaar. Movible behoudt zich het recht voor gebruikers te weigeren of te blokkeren voor wat betreft het gebruik van haar dienstverlening, zonder nadere opgave van reden(en).

Abonnementen

Bedrijven met een geldige inschrijving bij de Kamer van Koophandel (voor vrije beroepsuitoefenaars fiscaal nummer) en een actief Movible abonnement kunnen bieden en reageren op de opdrachten en reageren op Movible.nl. De beschikbare abonnementsvormen met bijbehorende tarieven worden op www.movible.nl duidelijk vermeld. Movible behoudt zich het recht voor de beschikbare abonnementsvormen en -tarieven op enig moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden direct van kracht voor nieuwe inschrijvers. Vanaf de kalendermaand volgend op de maand van wijziging is het nieuwe tarief van kracht voor bedrijven die zich reeds eerder hebben ingeschreven. Houders van bestaande abonnementen worden van tariefwijzigingen via email op de hoogte gebracht. Het beëindigen van een abonnement is op elk moment mogelijk. Dit is zowel telefonisch als per mail mogelijk. Het initiatief hierin ligt bij de abonnementhouder. Het door de gebruiker beëindigde abonnement loopt aan het einde van de reeds betaalde periode af. De bieder machtigt Movible de eventueel verschuldigde abonnementskosten maandelijks dan wel jaarlijks vooraf automatisch te incasseren. Wanneer een gebruikersaccount door Movible wordt geblokkeerd bestaat geen recht op restitutie van abonnementsgelden.

Tarieven en betaling

Movible behoudt zich het recht voor haar tarieven te wijzigen. Dergelijke wijzigingen treden in werking na bekendmaking ervan op onze website en/of per emailbericht. Facturen worden door Movible online gepubliceerd op uw Movible.nl account, in de vorm van een pdf-bestand. Voor uw administratie kunt u de factuur afdrukken. Abonnementsfacturen worden maandelijks naar uw gebruikersprofiel toegestuurd, maar kunnen op aanvraag ook per mail worden verstrekt. Het toesturen van papieren facturen per normale post is op aanvraag mogelijk tegen betaling van € 7,50 per factuur. Tenzij anders omschreven, worden alle kosten aangeduid in euro. U blijft als cliënt zelf verantwoordelijk voor het betalen van de kosten die zijn verbonden aan het gebruik van onze diensten en onze website. De door u aan Movible verschuldigde bedragen worden door Movible automatisch geïncasseerd, dan wel bij vooruitbetaling door u voldaan. De mogelijkheid van en machtiging door cliënt tot automatische incasso van door cliënt aan Movible verschuldigde bedragen is een voorwaarde voor het gebruik van Movible. Wanneer automatische incasso vanaf uw rekening incidenteel niet mogelijk is dient u het factuurbedrag zelf binnen 5 werkdagen aan Movible over te maken. Wanneer zich binnen 12 maanden meerdere storneringen van de automatische incasso voordoen, vindt direct een blokkering plaats van uw Movible account. Deze wordt opgeheven nadat de openstaande factuurbedragen alsmede de reactiveringskosten € 30,75 (exclusief btw) op de rekening van Movible zijn bijgeschreven. U bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van eventuele belastingen die zijn opgelegd door de staat der Nederlanden of van welke staat waaronder u ressorteert dan ook.

Het doen van zaken via Movible

Movible biedt particuliere en zakelijke opdrachtgevers en opdrachtnemers (bedrijven) de mogelijkheid met elkaar in contact te komen en een overeenkomst te sluiten. Movible biedt partijen de mogelijkheid opdrachten openbaar aan te besteden. Movible bemiddelt niet op inhoudelijke wijze en kan dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop partijen invulling geven aan hun rechten en plichten over en weer Movible is niet aansprakelijk voor de geleverde diensten of producten welke door partijen die van Movible gebruik maken worden geleverd en aanvaard. Het is voor Movible niet mogelijk de opgegeven identiteit van elke gebruiker te controleren. Om die reden hebben wij een verplicht criterium binnen het invulformulier gesteld voor de bieder (ondernemer): het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KvK nr.). Movible behoudt zich het recht voor om deelnemers die, naar oordeel van Movible, frauduleus of anderszins onbehoorlijk handelen de toegang tot het Movible handelsplatform te ontzeggen. Eventuele geschillen dienen te worden opgelost op zodanige wijze dat de goede naam van Movible niet in het geding komt. U vrijwaart Movible van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen. Wij controleren de gegevens die door onze gebruikers worden verschaft en biedingen en berichten die via onze website worden verstuurd en dus beschikbaar zijn via ons systeem uitsluitend steekproefsgewijs. Het is mogelijk dat u input van een andere gebruiker onnauwkeurig of zelfs beledigend, schadelijk of bedrieglijk vindt. Wij verzoeken u voorzichtig te zijn, uw gezond verstand te gebruiken en veilig zaken te doen wanneer u gebruik maakt van Movible. Wees er alert op dat altijd het gevaar bestaat dat u zaken doet met minderjarige personen of personen met een valse identiteit. Denk hieraan bij het plaatsen en zoeken van opdrachten, reageren, bieden en het sluiten van deals. U dient wettelijk handelingsbevoegd en -bekwaam te zijn om gebruik te maken van de door Movible aangeboden dienstverlening.

Accepteren voorwaarden

Door het inschrijven van uzelf dan wel uw onderneming bij Movible en/of het plaatsen van een opdracht op Movible dan wel te reageren en/of te bieden op een opdracht stemt u onvoorwaardelijk en zonder het stellen van enig voorbehoud in met de voorwaarden van Movible. Tevens verklaart u zich onvoorwaardelijk en volledig te houden aan de van toepassing zijnde wetgeving.

Selectie en status van een bod

De plaatser van de opdracht is niet verplicht zaken te doen met de laagste bieder dan wel met enig andere bieder. Hij/zij houdt het recht zelf een selectie toe te passen met wie en of hij/zij zaken wil doen. Een bod op Movible heeft dezelfde juridische status als een offerte in het traditionele handelsverkeer. De overeenkomst is bindend wanneer de plaatser van de opdracht een bod accepteert. Bedrijven dienen zich te overtuigen van de omtrent de opdracht gegeven informatie, alvorens een bod uit te brengen. Een bod is onomkeerbaar, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer de lead-plaatser zijn/haar opdracht wezenlijk verandert of wanneer een evidente fout werd gemaakt in de omschrijving van de opdracht.

Persoonlijk contact en het maken van afspraken

Wanneer de aard van de opdracht dit aannemelijk maakt dan wel vereist, bijvoorbeeld om het werk op te nemen of de locatie te bekijken, is het de bieder toegestaan een afspraak te maken met opdrachtgever. Hetgeen tijdens de afspraak of op enig ander moment buiten Movible om overeengekomen wordt en relevant is voor de opdracht(en) en/of de te sluiten transactie(s), dient via Movible te worden bevestigd.

Sluiten van een overeenkomst (deal)

Het is uitdrukkelijk verplicht een overeenkomst die voortvloeit uit een contact dat is ontstaan op Movible, op Movible te bevestigen. Overtreding van deze regel is voor Movible reden om uw account per direct voor onbepaalde tijd dan wel definitief te blokkeren. Een gesloten overeenkomst dient vóór aanvang van de voortvloeiende werkzaamheden  uit de opdracht te worden bevestigd. De verantwoordelijkheid voor het bevestigen van deal die voortvloeit uit een op Movible geplaatste opdracht ligt primair bij de winnende bieder en secundair bij de opdrachtgever. Het aanvangen van de werkzaamheden zonder dat de deal via Movible is bevestigd resulteert in een blokkade van het gebruikersaccounts van zowel de opdrachtgever als van de winnende bieder. 


Looptijd van de opdracht

Een geplaatste opdracht blijft zichtbaar op de site tot op het moment dat er een overeenkomst tot stand is gekomen, de door opdrachtgever geselecteerde termijn afloopt of het moment dat Movible het nodig acht deze geplaatste lead te verwijderen vanwege bijvoorbeeld strijdigheid met de doelstellingen van Movible, een onvoldoende duidelijke omschrijving of wanneer deze in strijd is met de plaatselijk van toepassing zijnde wetgeving. Wanneer Movible uw geplaatste opdracht verwijdert wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Het voortijds verwijderen van een opdracht is mogelijk door hiertoe een verzoek in te dienen bij Movible onder opgave van de reden van verwijdering.

Niet conforme advertenties

Movible is een platform dat is bedoeld voor het plaatsen van opdrachten tot dienstverlening in de op Movible weergegeven categorieën. Het plaatsen van promotionele advertenties, opdrachten die niet stroken met de doelstellingen van Movible of anderszins een goede gang van zaken op Movible hinderen is niet toegestaan. Dergelijke opdrachten kunnen door Movible zonder nader bericht worden verwijderd. Inhoudelijke beoordeling en acceptatie van geplaatste opdrachten berust uitsluitend bij Movible.

Blokkade account

Ter bescherming van Movible en haar cliënten behoudt Movible zich het recht voor gebruikersaccounts (tijdelijk dan wel definitief) te blokkeren. Movible is hiervoor geen verantwoording aan betrokkene(n) verschuldigd. Bij een blokkade vervallen alle opdrachten, reacties en biedingen behorende bij het betreffende gebruikersnummer. Movible aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van de blokkade. Over eventuele transacties die alsnog door desbetreffende gebruiker worden gesloten en die voortvloeien uit contacten die via Movible zijn ontstaan, blijft de gebruiker de reglementaire commissie verschuldigd. Blokkade van een account geeft geen recht op restitutie van vooruitbetaalde kosten.

Uitvoering van de opdracht

De via Movible verkregen opdracht dient door het bedrijf dat het winnende bod heeft uitgebracht zelf te worden uitgevoerd. Bindend is hierbij het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel van de bieder. Het doorspelen van de opdracht aan een ander bedrijf, al dan niet ingeschreven bij Movible, is niet toegestaan. Deze bepaling houdt tevens in dat de winnende bieder alle verantwoordelijkheid draagt voor de correcte uitvoering van de opdracht. Uitzend- en detacheringsbureaus mogen uitsluitend bieden op opdrachten, wanneer de uitvoering van het werk plaats zal vinden door werknemers die in dienst zijn bij de bieder zelf.

Fraude

Zonder enig ander rechtsmiddel uit te sluiten, kan Movible uw account voor onbepaalde tijd blokkeren als wij u ervan verdenken dat u zich bezighoudt met een frauduleuze activiteit op onze site, activiteiten die de goede gang van zaken op Movible hinderen of de regels zoals die door Movible zijn bepaald frustreren en/of overtreden. Movible behoudt zich het recht voor om personen en/of bedrijven bij verdenking van frauduleuze activiteiten openbaar te maken op www.movible.nl. Dit, uitsluitend om de kwaliteit van onze site te kunnen waarborgen en om zowel plaatser als bieder te beschermen tegen malafide praktijken.

Spam

Berichten via Movible die inhoudelijk geen directe betrekking hebben op de opdracht, maar primair bedoeld zijn om reclame te maken voor, dan wel de aandacht te vestigen op het eigen bedrijf, worden gekwalificeerd als spam. Het versturen van spam via Movible is niet toegestaan. Gebruikers die zich schuldig maken aan het versturen van spam kunnen door Movible worden geblokkeerd.

Uw input

Onder "Uw input" wordt verstaan:
alle informatie die u aan ons of aan andere gebruikers verschaft bij de inschrijving, bij het bieden of aanbieden, in enige publieke ruimte op de site of door het kenbaar maken van uw emailadres. U alleen bent verantwoordelijk voor "Uw input". Voor "Uw input" of enige door u geplaatste informatie op Movible gelden de volgende voorwaarden en regels:

De informatie

* dient strikt conform de waarheid te zijn en niet onjuist, onnauwkeurig of misleidend;
* mag niet frauduleus zijn;
* mag niet leiden tot frauduleuze overeenkomsten of de verkoop inhouden van frauduleuze diensten;
* mag geen inbreuk maken op het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere eigendomsrechten of rechten van publiciteit of privacy van een derde partij;
* mag geen geldende wet(ten) of andere regelgeving overtreden;
* mag niet eerrovend, onrechtmatig bedreigend of onrechtmatig lasterlijk zijn;
* mag niet obsceen zijn of (kinder)pornografie bevatten;
* mag niets bevatten dat een systeem, data of persoonlijke gegevens kan beschadigen, deze nadelig kan beïnvloeden, clandestien onderscheppen of ontzetten;
* mag geen aansprakelijkheid voor Movible teweegbrengen of verlies veroorzaken;
* mag niet verwijzen naar beschrijvingen of beschrijvingen bevatten van goederen of diensten die verboden zijn bij overeenkomst.
Verder mag u geen enkel object of dienst opnemen op onze site (of direct dan wel indirect enige transactie voltooien via Movible) dat, door ons de plaatsingskosten of de verkoopcommissie te betalen, zou leiden tot het schenden door ons van enige toepasselijke wet of andere regelgeving.

Beoordeling / Referenties Movible.nl

Bedrijven die een bod uitbrengen op Movible verklaren zich daarmee onvoorwaardelijk akkoord met het referentie systeem. Wanneer uw bod wordt geaccepteerd, krijgt uw opdrachtgever de mogelijkheid u en/of uw bedrijf na het uitvoeren van het werk waarop de overeenkomst betrekking heeft te beoordelen. Deze beoordeling richt zich op de kwaliteit van het door u in het kader van de overeenkomst geleverde werk, klantvriendelijkheid en het nakomen door u dan wel uw bedrijf van de in het kader van de overeenkomst gemaakte afspraken. De bedrijfsscore laat een resultaat zien van gedurende de laatste 12 maanden behaalde gemiddelde. Bedrijfsscore wordt weergegeven achter uw gebruikersnummer wanneer u een bod uitbrengt op een op Movible aangeboden opdracht. Tevens krijgt uw opdrachtgever de mogelijkheid tot het plaatsen van op- en/of aanmerkingen op uw bedrijf en het door uw bedrijf geleverde werk. Deze zijn uitsluitend inzichtelijk voor de plaatser(s) van de opdracht(en) waarop uw bedrijf heeft geboden. Bedoelde op- en/of aanmerkingen zijn blijvend zichtbaar, onder vermelding van de datum van plaatsing. Movible vervult ook in dit kader uitsluitend de rol van een volledig onafhankelijk platform en is geenszins aansprakelijk voor de inhoud van de door haar gebruikers gegeven beoordelingen. Movible onthoudt zich van elke vorm van beïnvloeden, manipuleren, wijzigen of verwijderen van de door de gebruikers geleverde beoordelingen maar behoudt zich wel het recht voor om onnauwkeurig, irrelevant, grievend, beledigend of om andere redenen ongewenst commentaar te verwijderen, één en ander volledig en uitsluitend ter beoordeling van Movible. Movible aanvaardt van haar gebruikers geen enkele aansprakelijkheid naar aanleiding van de opgegeven bedrijfsscore en de inhoud van de door gebruikers geleverde commentaren.

Beperking van aansprakelijkheid

Behalve in geval van grove en verwijtbare nalatigheid is Movible op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook die direct dan wel indirect in meer of in mindere mate verband houdt met het gebruik van onze dienstverlening, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat. De aansprakelijkheid van Movible blijft ten allen tijden beperkt tot het door u in het kader van de transactie waaruit de rechtshandeling die tot de schade heeft geleid voortkwam, aan Movible betaalde commissie, tot een maximum bedrag van € 1.000,-.

Bescherming

U verbindt zich ertoe Movible en alle daarbij betrokken natuurlijke en rechtspersonen schadeloos te stellen en te beschermen tegen gelijk welke aanspraak of vordering, met inbegrip van kosten van juridische bijstand en andere te maken gerechtelijke kosten, voor zover deze door Movible dienen te worden gemaakt ten gevolge van het gebruik door u of door aan u gelieerde partijen van onze dienstverlening.

Actie voorwaarden

Dit reglement is van toepassing op alle acties die door Movible.nl B.V. beheerd worden. Door deel te nemen aan de acties en/of prijsvragen van Movible.nl gaat u akkoord met de onderstaande actievoorwaarden. De actievoorwaarden zullen per actie en/of prijsvraag verschillen en afzonderlijk geformuleerd worden.

De onderstaande voorwaarde zijn van toepassing op de huidige actie van Movible.nl, waarbij Movible.nl per 01-03-2013 in samenwerking met Total Nederland vijf Happyfuel tankpassen zal verloten.

  • Alle nieuwe opdrachtgevers die per 01-03-2013 zijn ingeschreven op Movible.nl nemen automatisch deel aan de Happyfuel tankpas actie van Movible.nl.
  • Alle nieuwe opdrachtgevers die per 01-03-2013 zijn ingeschreven op Movible.nl maken daarmee kans op een HappyFuel tankpas t.w.v. €50,-. Na iedere 26e inschrijving zullen wij uit de voorgaande 25 inschrijvingen een winnaar bekend maken. Iedere 26e inschrijving wordt vervolgens opgenomen in een nieuw bestand waar wederom 25 kanshebbers in worden opgenomen.
  • De HappyFuel actie loopt zo lang de actie openbaar actief is op de website van Movible.nl. Iedere prijs die via Movible.nl vergeven wordt is persoonsgebonden, dus niet overdraagbaar aan iemand anders. Alle deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn en een voertuig te bezitten zijn om kans te maken op één van de HappyFuel tankpassen.
  • Opdrachten zullen op waarheid getoetst worden door de bij ons aangesloten autoschadeherstelbedrijven. Alle opdrachten die onrechtmatig geplaatst zijn, worden daardoor uitgesloten van deelname aan deze actie.
  • Iedere opdrachtgever maakt op Movible.nl slechts eenmaal kans op een HappyFuel tankpas.
  • Een prijs die via Movible.nl gewonnen wordt, kan niet geruild worden of in geld worden uitgekeerd.
  • Trekkingen en bekendmakingen van winnaars zijn te allen tijde definitief. Over de uitslagen van acties of prijsvragen kan niet worden gecorrespondeerd.